ZAKON O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

Sprejet je bil novi Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ( Ur. list RS, št.: 62/2010) .
Zakon na sistemski ravni ureja področje socialnih transferjev. Določa meje dohodkov, ki se upoštevajo pri uveljavljanju denarnih prejemkov in drugih pravic, ki so odvisne od materialnega položaja, enoten način ugotavljanja materialnega položaja z upoštevanjem premoženja (nepremičnine, vozila, denarna sredstva), višino določenih pravic in postopek za uveljavljanje pravice.

Pravice do denarnih prejemkov po vrstnem redu uveljavljanja so:

Otroški dodatek
Denarna socialna pomoč
Varstveni dodatek
Državna štipendija
Pravice subvencij o plačilih so:

Znižanje plačila za programe vrtcev, ki jih izvajajo javne službe
Subvencija malice za učence in dijake
Subvencija prevozov za dijake in študente
Oprostitve plačil socialno varstvenih storitev in prispevkov k plačilu storitev, namenjenih za plačilo oziroma doplačilo pravic družinskega pomočnika,
Subvencija najemnin
Pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev za socialno ogrožene osebe
Pravica do plačila prispevka za zdravstveno zavarovanje
Novost je v tem, da bodo Centri za socialno delo odločali o vseh zgoraj navedenih prejemkih in subvencijah.