Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Dostop na podlagi posebne zahteve

Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih Centra za socialno delo Gornja Radgona ali na svetovnem spletu, vam bomo posredovali na vašo zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno v prostorih Centra za socialno delo Gornja Radgona ustno, ustno na zapisnik, preko telefona, po pošti ali po elektronski poti. Za vsakega od načinov veljajo določene zakonitosti in postopki.

Center za socialno delo Gornja Radgona je dolžan posredovati informacijo, ki jo dejansko poseduje (če to lahko stori brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih ima, v odgovor, ki ga zahtevate). Dostop do informacije, s katero razpolaga, pa lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed dvanajstih zakonsko določenih razlogov. Razlogi, ki so določeni v 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, so na primer tajni podatek; poslovna skrivnost; osebni podatek, ki pomeni kršitev varstva osebnih podatkov; podatek, ki pomeni kršitev zaupnosti davčnega postopka; podatek, pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka in katerega razkritje bi škodovalo izvedbi postopka; podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo Centra za socialno delo Gornja Radgona in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti Centra za socialno delo Gornja Radgona in drugi…

Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bomo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bomo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis.
Ker je v praksi najpogostejša oblika pisna zahteva vam v nadaljevanju posredujemo informacijo o tem postopku:

Pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja v fizični obliki lahko pošljete po pošti na naslov Centra za socialno delo Gornja Radgona ali oddate osebno v poslovnem času.
Zahteva mora vsebovati osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oz. njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi morate navesti, katero informacijo želite pridobiti in na kakšen način se želite z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis). Informacijo, ki je zavarovana skladno z zakonom, ki ureja avtorsko pravico, lahko dobite le na vpogled.
Če zahtevate dostop do informacij javnega značaja pisno, uživate tudi pravno varstvo. Center za socialno delo mora o vaši zahtevi odločiti v zakonitem roku. Če je zahteva nepopolna in je Center za socialno delo Gornja Radgona ne more obravnavati, vas bomo pozvali, da zahtevo dopolnite.

Dostop do informacije lahko Center za socialno delo zavrne , če obstoji kateri izmed zakonsko določenih razlogov. Izjeme po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, so tajni podatek, poslovna skrivnost, osebni podatek, nekateri podatki iz davčnega postopka in drugi. V teh primerih se vam lahko pod določenimi pogoji omogoči delni dostop.
V primeru zavrnitve vaše zahteve imate pravico do pritožbe zoper odločbo, s katero je organ zahtevo zavrnil, ter zoper sklep, s katerim je organ zahtevo zavrgel. O pritožbi odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja.
V primeru nezadovoljstva z odločitvijo pooblaščenca pa je mogoče sprožiti še upravni spor

Stroškovnik

Posredovanje vseh informacij javnega značaja v katerikoli izbrani obliki je v skladu z Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja brezplačno.