ZAKON O SOCIALNO VARSTVENIH PREJEMKIH

Sprejet je bil tudi Zakon o socialno varstvenih prejemkih ( Ur. list RS , št.:61/2010 )

To je vsebinski zakon, ki natančno opredeljuje dve pravici in sicer denarno socialno pomoč in varstveni dodatek. Zakon določa definicijo denarne socialne pomoči , upravičence po tem zakonu, pogoje za upravičenost do pomoči, njeno višino, obdobje dodelitve, način usklajevanja in izplačevanja, postopek ugotavljanja upravičenosti, njegove posledice in način vračila neupravičeno prejete denarne socialne pomoči. Določa pa tudi definicijo varstvenega dodatka , financiranje in nadzor.

V Uradnem listu RS štev.:  so bile objavljene spremembe in dopolnitve Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakona o socialno varstvenih prejemkih. S tem se začetek uporabe obeh zakonov prestavlja na
ZAKON O DEDOVANJU

Zakon velja že več let, vendar zaradi zainteresiranosti javnosti obveščamo, da so v členih 128. in 129. tega zakona navedene določbe glede omejitve dedovanja premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu. Zakon določa, kdaj se omeji dedovanje po osebi, ki je prejemala pomoč od države ali občine in v katerem primeru se lahko država ali občina odpove pravici do povračila te pomoči.
V praksi gre v večini za primere, ko so državljani ( starši , zakonci , izvenzakonski partnerji…) prejemali pomoč, pa so zapustili premoženje, država ali občina pa omeji dedovanje zaradi poplačila financiranih pomoči.

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Osnovni podatki o katalogu:
Naziv organa: Center za socialno delo Gornja Radgona

Elektronski naslov: gpcsd.gornj@gov.si

Odgovorna uradna oseba: direktorica mag. Carmen Šeruga, univ. dipl. soc. del., spec. menedž.

Datum prve objave kataloga: april 2006

Datum zadnje spremembe: maj 2012

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

Druge oblike kataloga: katalog se nahaja v pisni obliki na sedežu Centra za socialno delo Gornja Radgona

Splošni podatki o javnem socialnovarstvenem zavodu

Podatki o javnem socialnovarstvenem zavodu: Center za socialno delo Gornja Radgona je javni socialnovarstveni zavod, krajevno pristojen za območje Upravne enote Gornja Radgona, ki jo združujejo štiri občine: Apače, Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici.

Kratek opis delovnega področja

Center za socialno delo Gornja Radgona opravlja vsa strokovna in druga dela v zvezi s socialnovarstveno dejavnostjo, ki je usklajena z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti in obsega:

N 88.999 Dejavnost centrov za socialno delo:

•  Izvrševanje javnih pooblastil

•  Storitve socialne preventive

•  Storitve prve socialne pomoči

•  Storitve pomoči družini za dom

•  Storitve osebne pomoči

•  Organiziranje skupnostnih akcij za socialno ogrožene skupine prebivalstva

Druge socialne dejavnosti

•  Storitve pomoči družini na domu – socialna oskrba

Seznam notranjih organizacijskih enot:

•  Javna pooblastila / naloge

•  Socialnovarstvene storitve

•  Koordinacija

•  Skupne službe

•  Občinski programi in storitve: Pomoč družini na domu – socialna oskrba