NALOCE CENTRA KOT KOORDINATORJA

NALOCE CENTRA KOT KOORDINATORJA V LOKALNI MREŽI PLURALNIH PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA
CENTER ZA SOCIALNO DELO V VLOGI KOORDINATORJA V LOKALNI MREŽI PLURALNIH PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA

Naloge centra za socialno delo v vlogi koordinatorja v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva:

•  koordinacija v pluralni mreži na ravni storitev, ki vključuje posredovanje informacij, usmerjanje uporabnikov v pluralne programe pomoči in načrtovanje podpore ter skrbi,

•  koordinacija v pluralni mreži na ravni razvijanja skupnosti, ki vključuje vzpostavitev informacijskega polja o potrebah in ponudbi storitev v lokalni skupnosti, ustvarjanje pogojev za pluralno definiranje socialnovarstvenih potreb in prioritet v lokalni skupnosti, obveščanje in ozaveščanje javnosti v lokalni skupnosti,

•  povezovanje sistema na lokalni ravni, ki vključuje organizacijo in koordinacijo skupnostnih strokovnih skupin za posamezna problemska področja in povezovanje izvajalcev ter programov

•  spodbujanje novih programov, ki vključuje pobude za razvoj novih programov in sodelovanje pri načrtovanju in razvijanju novih programov,

•  organizacija strokovne podpore izvajalcem iz nevladnega in zasebnega sektorja, ki vključuje pomoč pri načrtovanju programov, skrb za uveljavljanje etike in strokovnih norm ter vrednot, sodelovanje pri evalvaciji programov in podporo v kriznih obdobjih razvoja programov.

 

OSEBNA POMOČ

Je socialno varstvena storitev, v okviru katere lahko posamezniku nudimo pomoč, da razvija, dopolnjuje, ohranja in izboljšuje svoje socialne zmožnosti.

Namenjena je vsakomur, ki se zaradi različnih vzrokov znajde v stiski ali težavi ter ob ustrezni strokovni pomoči lahko normalno živi v svojem okolju in se za storitev odloči prostovoljno.

Socialnovarstveno storitev Osebno pomoč opredeljujeta Zakon o socialnem varstvu in tudi Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev. Osebno pomoč delimo glede na svetovanje, urejanje in vodenje.

POMOČ DRUŽINI ZA DOM

Storitev Pomoč družini za dom obsega strokovno svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov med družinskimi člani, strokovno svetovanje in pomoč pri skrbi za otroke in usposabljanje družine za opravljanje njene vsakdanje vloge.

Upravičenci do storitve so posamezniki ali družine, kadar družina išče strokovno svetovanje in pomoč pri skrbi za otroke, vendar poznani vzorci vedenja in znanja družine ne zadoščajo za odpravljanje težav; v primerih, ko socialne stiske dveh ali več družinskih članov ne zagotavljajo normalnih pogojev in v drugih težavah v družini.

Pogoj za uporabo storitve je motiviranost družinskih članov za uresničevanje potrebnih sprememb v svojih socialnih vlogah ter sprejem dogovora o sodelovanju.