JAVNA SLUŽBA ZA POMOČ NA DOMU

POMOČ DRUŽINI NA DOMU – SOCIALNA OSKRBA NA DOMU

Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti.

Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega naslednje sklope opravil:

•  pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih , kamor sodijo: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanju in nega osebnih ortopedskih pripomočkov,

•  gospodinjska pomoč , kamor sodijo: prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora,

•  pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo : vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranijo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo doma. Storitev je namenjena osebam starejšim od 65 let, osebam s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, pod določenimi pogoji tudi drugim invalidnim ali hudo bolnim odraslim ter hudo bolnemu otroku ali otroku s težko motnjo v telesnem ali duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

Cena storitve se določi v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.

Plačilo oziroma oprostitev plačila storitve se upravičencem oz. zavezancem določa v skladu z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev.

Določen obseg ekonomske cene storitve sofinancirajo lokalne skupnosti, kjer ima upravičenec svoje stalno bivališče.

Center za socialno delo izvaja socialnovarstveno storitev Pomoč družini na domu za občine Apače, Gornja Radgona, Radenci, Sv. Jurij ob Ščavnici.

 

 

Posted by: admin on