KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Osnovni podatki o katalogu:
Naziv organa: Center za socialno delo Gornja Radgona

Elektronski naslov: gpcsd.gornj@gov.si

Odgovorna uradna oseba: direktorica mag. Carmen Šeruga, univ. dipl. soc. del., spec. menedž.

Datum prve objave kataloga: april 2006

Datum zadnje spremembe: maj 2012

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

Druge oblike kataloga: katalog se nahaja v pisni obliki na sedežu Centra za socialno delo Gornja Radgona

Splošni podatki o javnem socialnovarstvenem zavodu

Podatki o javnem socialnovarstvenem zavodu: Center za socialno delo Gornja Radgona je javni socialnovarstveni zavod, krajevno pristojen za območje Upravne enote Gornja Radgona, ki jo združujejo štiri občine: Apače, Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici.

Kratek opis delovnega področja

Center za socialno delo Gornja Radgona opravlja vsa strokovna in druga dela v zvezi s socialnovarstveno dejavnostjo, ki je usklajena z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti in obsega:

N 88.999 Dejavnost centrov za socialno delo:

•  Izvrševanje javnih pooblastil

•  Storitve socialne preventive

•  Storitve prve socialne pomoči

•  Storitve pomoči družini za dom

•  Storitve osebne pomoči

•  Organiziranje skupnostnih akcij za socialno ogrožene skupine prebivalstva

Druge socialne dejavnosti

•  Storitve pomoči družini na domu – socialna oskrba

Seznam notranjih organizacijskih enot:

•  Javna pooblastila / naloge

•  Socialnovarstvene storitve

•  Koordinacija

•  Skupne službe

•  Občinski programi in storitve: Pomoč družini na domu – socialna oskrba

Posted by: admin on