NA KATERE PRAVICE SE NANAŠA NOVA ZAKONODAJA

Nova zakonodaja ureja pravico do otroškega dodatka, denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka in državne štipendije. Prav tako se nanaša na znižanje plačila za programe vrtcev, subvencijo malice za učence in dijake, subvencijo kosila za učence, subvencijo prevozov za dijake in študente, oprostitve plačil socialnovarstvenih storitev in prispevek k plačilu pravic družinskega pomočnika, subvencijo najemnine, pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev za socialno ogrožene osebe in na pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

GLAVNE NOVOSTI NOVE ZAKONODAJE:

enotna vstopna točka: vse pravice uveljavljate na centru za socialno delo (CSD)
določen je vrstni red uveljavljanja pravic
nekateri prejemki se zvišujejo, vendar se bo po novem pri odločanju o pravicah poleg dohodka bistveno bolj kot doslej upoštevalo tudi premoženje
večja pravičnost in preprečevanje zlorab
ALI IN KATERE PRAVICE SE Z NOVO ZAKONODAJO UKINJAJO?
Z uveljavitvijo nove zakonodaje, torej od 1. januarja 2012, se ukinja državna štipendija za dijake, mlajše od 18 let. Družine, v katerih so dijaki do 18. leta starosti, bodo lahko, če bodo izpolnjevale  pogoje, dobile višji otroški dodatek.

Z uveljavitvijo nove zakonodaje, torej s 1. januarjem , se ukinja državna pokojnina. Dosedanji prejemniki državne pokojnine bodo lahko, če bodo izpolnjevali pogoje, prejemali denarno socialno pomoč in/ali varstveni dodatek. Center za socialno delo bo preračune opravil po uradni dolžnosti in vsem dosedanjim prejemnikom državne pokojnine v treh mesecih po uveljavitvi zakona izdal odločbe.

ALI BODO PREJEMKI PO NOVEM NIŽJI?
Z novo zakonodajo se noben prejemek ne znižuje. Zvišuje se otroški dodatek za dijake do 18. leta starosti, zvišujeta se denarna socialna pomoč in varstveni dodatek. Res pa je, da se bo pri odločanju o pravicah bolj kot doslej upoštevalo premoženje, zaradi česar bo lahko znesek prejemka posameznika nižji kot do zdaj, nekateri bodo lahko katero od pravic tudi izgubili.

KJE DOBIM VLOGO?
Vzorec vloge je že objavljen na spletni strani ministrstva, vloga oblikovana za tiskanje bo na spletni strani ministrstva, e- uprave in CSD na voljo v začetku novembra, po 20. novembru  pa jo boste lahko kupili tudi v knjigarnah.

KDAJ, KAM in KAKO LAHKO ODDAM VLOGO?
Vlogo lahko oddate od  dalje na krajevno pristojni center za socialno delo (glede na vaše stalno prebivališče), in sicer osebno, po pošti ali elektronsko.

ALI MORAM VSE PRAVICE ZARADI UVELJAVITVE NOVEGA ZAKONA NA NOVO UVELJAVLJATI?
Ne.

Vlogo MORAJO v decembru oddati tisti, ki želijo katero od pravic uveljavljati prvič oziroma na novo.

Vlogo MORAJO v decembru oddati tudi tisti, ki želijo s uveljaviti znižano plačilo vrtca.

Vlogo MORAJO v decembru oddati tudi tisti, ki imajo pravico do otroškega dodatka priznano samo do 31. 12. 2011 – če želijo otroški dodatek prejemati neprekinjeno tudi po 1. 1. 2012.

Vlogo LAHKO v decembru oddajo tisti, ki bodo zaradi izgube državne štipendije za otroka do 18. leta starosti s 1. januarjem ostali brez štipendije in lahko zaradi tega pridobijo višji otroški dodatek.

Vlogo LAHKO v decembru oddajo vsi, ki želijo pravice, ne glede na to, da jim s 1. januarjem ne potečejo, imeti odmerjene že skladno z novim zakonom.

ALI SE BO O VSAKI PRAVICI ODLOČALO POSEBEJ?
Ne. Ko bo center za socialno delo prvič odločal o katerikoli pravici po novem zakonu, bo preveril tudi ali ste upravičeni in v kakšni višini do vseh drugih pravic in subvencij, do katerih ste takrat upravičeni na podlagi drugih odločb. Pravice iz javnih sredstev po novem zakonu se v tem primeru  priznajo z dnem, ko začne veljati  tista pravica, zaradi katere je center odločal po novem zakonu.

ALI BOM LAHKO V PREHODNEM OBDOBJU SAM IZBRAL TISTI SISTEM, KI BO ZAME BOLJ UGODEN?
Ne. Ko bo center za socialno delo odločil po novem zakonu, vam bodo pravice po stari zakonodaji prenehale veljati.

ALI MI Z DNEM UVELJAVITVE ZAKONA, TOREJ OD, UGASNEJO VSE DOSLEJ PRIZNANE PRAVICE?
Ne. Večina pravic, ki jih že imate, vam velja do izteka veljavnosti odločb. Lahko pa ododdate novo vlogo in v tem primeru bo CSD o vseh pravicah, ki jih doslej že prejemate, odločil po novem zakonu. O nekaterih pravicah bo CSD odločil po uradni dolžnosti, torej vam ni treba storiti nič.

Posted by: admin on