ZAKON O SOCIALNO VARSTVENIH PREJEMKIH

Sprejet je bil tudi Zakon o socialno varstvenih prejemkih ( Ur. list RS , št.:61/2010 )

To je vsebinski zakon, ki natančno opredeljuje dve pravici in sicer denarno socialno pomoč in varstveni dodatek. Zakon določa definicijo denarne socialne pomoči , upravičence po tem zakonu, pogoje za upravičenost do pomoči, njeno višino, obdobje dodelitve, način usklajevanja in izplačevanja, postopek ugotavljanja upravičenosti, njegove posledice in način vračila neupravičeno prejete denarne socialne pomoči. Določa pa tudi definicijo varstvenega dodatka , financiranje in nadzor.

V Uradnem listu RS štev.:  so bile objavljene spremembe in dopolnitve Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakona o socialno varstvenih prejemkih. S tem se začetek uporabe obeh zakonov prestavlja na
ZAKON O DEDOVANJU

Zakon velja že več let, vendar zaradi zainteresiranosti javnosti obveščamo, da so v členih 128. in 129. tega zakona navedene določbe glede omejitve dedovanja premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu. Zakon določa, kdaj se omeji dedovanje po osebi, ki je prejemala pomoč od države ali občine in v katerem primeru se lahko država ali občina odpove pravici do povračila te pomoči.
V praksi gre v večini za primere, ko so državljani ( starši , zakonci , izvenzakonski partnerji…) prejemali pomoč, pa so zapustili premoženje, država ali občina pa omeji dedovanje zaradi poplačila financiranih pomoči.

Posted by: admin on